קיזוז מס תשומות מתשלומי המע"מ

עוסק מורשה רשאי לנכות מס תשומות (דהיינו מע"מ ששילם עבור רכישת ציוד או חומרים) מתשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין מע"מ שגבה מלקוחותיו. במילים אחרות, הוא רשאי לקזז את המע"מ ששילם עבור רכישות שביצע, ובלבד שהרכישות הללו היו לצורכי העסק כמתואר בהמשך.
ניכוי מס התשומות מתבצע בדו"ח התקופתי שעל העוסק המורשה להגיש לרשות המסים.

איזה הוצאות מוכרות לטובת קיזוז מס התשומות לצרכי העסק (מע"מ)?
ההוצאות המוכרות לקיזוז מס תשומות הן אך ורק הוצאות לצרכי העסק כגון קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרי גלם, הוצאות על שירותים שוטפים לניהול העסק כמו ייעוץ, טלפון, וכיו"ב.
חשוב לציין שלא ניתן לנכות מס תשומות על רכישות שהתקיימו טרם רישום העסק כעוסק מורשה, אלא אם כן מדובר בהוצאות שבוצעו בתקופת הקמת העסק וסייעו להקמתו ופקיד השומה אישר זאת.

הערה: עוסק הרשום כ"עוסק פטור" אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין רכישותיו והוצאותיו.

מה הם התנאים לניכוי מס תשומות מתשלומי המע"מ?
ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף רק אם התקיימו 3 התנאים הבאים במלואם:
1. ההוצאה היא הוצאה לצרכי העסק. אסור לנכות מס תשומות על הוצאה לצרכים פרטיים.
2. התשומות יוחסו לעסקה החייבת במס (לא ניתן לנכות תשומות מעסקאות פטורות ממס.
3. עבור הרכישה, הספק או נותן השירות הנפיק חשבונית מס כדין על שם העוסק.

מה קורה אם גובה מס התשומות עולה על גובה המע"מ שניכה העסק מלקוחותיו?
במקרה כזה, זכאי העוסק המורשה להחזר מרשות המסים. על-מנת לקבל את ההחזר עליו להגיש "דו"ח להחזר" לקבלת הסכום העודף מרשות המסים בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח.

לסיכום – עוסק הרשום כ"עוסק מורשה" רשאי להפחית את מס התשומות ששילם מתוך הסכום שעליו לשלם למע"מ, ובתנאי שידווח על הוצאות אלה באופן תקין ובזמן. להבטחת התנהלות תקינה זו כדאי להיעזר באיש מקצוע דוגמת יועץ מס או רואה חשבון.

לקביעת שיחת היכרות צרו איתנו קשר